ARTIKEL 1 – Definities

De ondernemer: verkoper/opdrachtnemer, die met de afnemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan;

De afnemer: de koper/opdrachtgever of degene die met de ondernemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan;

De zakelijke afnemer: de afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

De consument: de afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

Aflevering: de feitelijke aanbieding van de gekochte producten en/of halfgerede producten aan de afnemer;

Oplevering: het gebruiksklaar, zoals afgesproken, ter beschikking stellen van de producten en/of het werk;

ARTIKEL 2 – De levering-, annulering/wijziging en retournering voorwaarden

A- Levertijd

De levertijd is de afgesproken tijd waarbinnen het werk moet zijn verricht of de producten moeten zijn geleverd. De levertijd is een indicatie en streven zoals aangegeven door de ondernemer. De ondernemer streeft naar een maximale levertijd van 6 weken, maar in specifieke gevallen, kan daarvan worden afgeweken.

B- Voorrijkosten

Uiterlijk 72 uur voor de uiterlijke levering, brengt de ondernemer de consument of afnemer op de hoogte van de leverdatum met bijbehorend tijdstip. De consument heeft tot 24 uur voor afgesproken tijdstip de mogelijkheid het levermoment te verplaatsen. Indien de consument onverhoopt niet aanwezig is op het afgesproken levermoment, zullen er voorrijkosten gerekend worden van €75,- die voldaan moeten worden voordat een nieuw levermoment wordt aangeboden.

C- Kosten levering

C.1 Onze standaard levering is altijd gratis tot aan de begane grond in heel Nederland en Vlaams België. Voor leveringen in Wallonië, Luxemburg en de Duitse provincies Noordrijn-Westfalen, Rijnland-Palts, Saarland en Hessen worden €75,- kosten in rekening gebracht. Andere regio’s zijn op aanvraag en kunnen door de ondernemer binnen 48 uur na bestelling worden geannuleerd.

C.2 Leveringen op verdiepingen waarbij de tafel in de horizontaal en in de lengte, dus niet verticaal/rechtop, in een goederen- of personenlift past zijn gratis. Wanneer bij aflevering blijkt dat de tafel niet in deze lift past, zijn de bezorgers niet verplicht de tafel naar boven te tillen en hoeft de tafel dus niet geleverd te worden, tenzij anders afgesproken. Extra kosten voor het huren van een verhuislift zijn voor de consument of afnemer en wordt er per gewacht uur €50,- onkosten in rekening gebracht ter compensatie van de personeelskosten.

Alternatief is een nieuwe leverdatum waarvoor de kosten €75,- zullen zijn, exclusief eventuele verhuislift.

Bij levering op verdiepingen zonder inpandige lift, zijn de kosten voor het huren van een verhuislift voor de consument. De consument is zelf verantwoordelijk voor het huren van een dergelijke lift of kan tegen meerprijs door de ondernemer gefaciliteerd worden. 

D- Schade of incidenten bij levering

D.1 Wij vragen u om de geleverde artikelen bij levering onmiddellijk te controleren op schade of onregelmatigheden. Tijdens de levering zal de consument of afnemer, samen met de bezorgers een afleverformulier invullen. Wanneer er schade of tekorten worden geconstateerd, dient dat op dit formulier aangegeven te worden. Als er op dat moment niks wordt aangeduid, worden de producten als geaccepteerd beschouwd.

In het geval van schades of tekortkomingen, zullen de bezorgers foto’s maken ter onderbouwing van de claim.

Indien de schade zeer gering is of niet zichtbaar óf aanvaardbaar voor u, dan kan er in onderleg gekozen worden voor financiële compensatie. Dit zal ten allen tijden in overleg met de ondernemer gebeuren, na het invullen van de claim.

D.2 Bij de speciale zuurcoating kan het voorkomen dat er bij veel (zon)licht in een bepaalde hoek ‘strepen’ of ‘vegen’ te zien zijn. Dit wordt in vaktaal ‘strijklicht’ genoemd. Dergelijke strepen en vegen zijn in het proces bijna tot niet te voorkomen vallen daarom buiten de garantie en kan hier geen claim op worden ingediend bij de levering van de tafel(s).

E- Annuleren of wijziging

De ondernemer accepteert wijzigingen of annuleringen tot 7 dagen na aankoop. Omdat alle tafels op maat worden geproduceerd naar wens van de consument of afnemer, en circa 7 dagen na bestelling het productieproces start, kunnen er geen wijzigingen meer worden aangebracht na deze periode.

Bij annuleringen binnen deze periode zal het betaalde bedrag binnen enkele dagen worden teruggestort.

F- retourvoorwaarden

F.1 Maatwerk. Onze producten worden geproduceerd op aanvraag en naar unieke specificaties van de consument. Om die reden, vallen onze producten onder maatwerk producten en heeft de consument geen wettelijk herroepingsrecht.

F.2 Aankopen gedaan door zakelijke klanten of zakelijke afnemers, kunnen volgens EU-recht ook geen aanspraak maken op het wettelijke herroepingsrecht.

F.3 Indien EU-klanten binnen 14 dagen na levering toch wensen de aankoop te retourneren, zullen er retourverzendkosten in rekening worden gebracht, als eveneens een zogeheten ‘restocking fee’ van 45% van het totale aankoopbedrag. Als het artikel niet in de oorspronkelijke staat wordt geretourneerd, zal de koper verantwoordelijk worden gehouden voor het waardeverlies.

G- Pre-owned collectie

Producten gekocht vanuit de zogeheten ‘pre-owned’ collectie (tafels uit de showroom of met aanwijsbare en vooraf bekende schade in voorraad), vallen niet onder de wet koop op afstand en kunnen enkel worden aangekocht tijdens een bezoek aan de showroom. Bekende schades of mankementen aan deze producten worden voor de koop toegelicht, waardoor het retourneren van deze producten niet mogelijk is.

ARTIKEL 3 – Onuitvoerbaarheid overeenkomst door overmacht

Als nakoming van de overeenkomst tijdelijk onmogelijk is door een oorzaak die niet aan een van de partijen kan worden toegerekend, dan is de wederpartij voor die periode van zijn verplichtingen ontheven.

Als nakoming van de overeenkomst voor een van de partijen geheel of deels blijvend onmogelijk is door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, zullen beide partijen zo veel als redelijkerwijs mogelijk is inspanningen verrichten om de overeenkomst alsnog uit te voeren. Partijen overleggen hierover. Komen partijen er niet uit dan hebben zij het recht om de overeenkomst geheel respectievelijk deels te ontbinden tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte en te maken kosten.

ARTIKEL 4 – Garantie

A.1 Het geleverde product moet die eigenschappen bezitten die de consument op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit). Dit geldt ook bij bijzonder gebruik als dat door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is afgesproken. Wordt aan deze verwachting niet voldaan, dan heeft de consument recht op reparatie respectievelijk vervanging, ontbinding en/of prijsvermindering.

A.2 De ondernemer geeft 4 jaar volledige garantie op de geleverde producten, bovenop de wettelijke verplichtingen. De 4-jarige garantie geldt niet voor gebreken die verband houden met niet met de bestemming corresponderend gebruik door afnemer. Bij consumentenkoop maakt de ondernemer dat aannemelijk. De ondernemer draagt de kosten van reparatie, vervanging, incl. vracht- en voorrijkosten; Als het gebrek goed hersteld kan worden, dan hoeft de ondernemer het product niet te vervangen.

A.3 Garantiebepalingen zijn alleen van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik, van de geleverde producten of van het uitgevoerde werk, of bij bijzonder gebruik als dat is afgesproken.

De afnemer moet zich als een goed afnemer gedragen. Daaronder wordt bijv. verstaan dat het product goed en afdoende wordt onderhouden en behandeld.

Vlekken, breuken en/of krassen van welke aard dan ook vallen niet onder de vierjarige garantietermijn.

A.4 Afwijkingen in kleur, slijtvastheid, structuur, etc. kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten. Dit is het geval als de afwijkingen uit vaktechnisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen of handelsgebruik. Hierbij dient de afnemer of consument rekening te houden met het feit dat wij werken met natuurproducten, die kunnen afwijken van de verwachtingen.

A.5 De zuurcoating onze matte tafels blijft bij normaal gebruik 5 tot 10 jaar zitten. Afhankelijk van het gebruik van bijvoorbeeld zwaar schoonmaakmiddel, schrobben of veelvuldig schuiven van zware producten, kan de coating sneller slijten. We bieden daarom 2 jaar garantie op de coating. Binnen die periode zal de coating zijn werk doen en mogen er geen vlekken in de tafel ontstaan.

In het geval er krassen op de coating ontstaan, kan het zijn dat de coating afbladert. Deze schade valt buiten de garantie.

ARTIKEL 5 – Privacy

Alle persoonlijke gegevens die aan ons verstrekt worden, worden in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens opgeslagen in een gegevensbestand. Studio Marmo BV behandelt deze gegevens uiterst zorgvuldig.

ARTIKEL 6 – Nederlands recht

Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan Nederlands recht. Als de consument gevestigd is in een ander EU-land dan

Nederland en de wet in dat EU-land kent hem verdergaande rechten toe, dan zal de ondernemer deze rechten toepassen.

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.